สัมมนาการประกอบอาชีพทางกฎหมายให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรง (ปัจฉิมนิเทศ)วันที่ท่ีดำเนินการ 27/02/2567 ถึง 27/02/2567 37 คน