กิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ทางเทคโนโลยี (digital literacy) แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มร.ชร. วันที่ 14 มี.ค. 2567วันที่ท่ีดำเนินการ 14/03/2567 ถึง 14/03/2567 45 คน