กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐาน CEFR แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มร.ชร.วันที่ท่ีดำเนินการ 14/03/2567 ถึง 14/03/2567 37 คน