แจ้งผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน มีนาคม 2567

ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แรกเข้า & ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำเดือน มีนาคม 2567
ภาษาอังกฤษแรกเข้า
ภาษาไทยแรกเข้า
ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
ภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา
สถาบันภาษาฯ อาคาร 39
โทร. 053-776031 ต่อ 103
email. liga_tt@crru.ac.th


ประกาศเมื่อ 04/04/2567 31 คน