ประกาศรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2567)

ประกาศรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2567)
1. กำหนดเวลาการส่งบทความ ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 หรือ มีบทความครบตามจำนวนที่วารสารกำหนด
2. เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสาขา ดังต่อไปนี้ “ด้านกฎหมายทุกสาขา ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือการเมืองการปกครอง และด้านสังคมศาสตร์ในสาขาจิตวิทยา สาขาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา สาขาพัฒนาสังคม”
3. หากต้องการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารฯ สามารถดูคำแนะนำการส่ง บทความ ได้ที่เว็บไซต์ https://tci-thaijo.org/index.php/lawcrru/about/submissions หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 053-776137

 ประกาศเมื่อ 04/04/2567 36 คน