ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567ประกาศเมื่อ 22/04/2567 26 คน