ร่วมประชุมวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนเตรียมนักปกครอง เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566 และร่วมวางแผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2567วันที่ท่ีดำเนินการ 08/05/2567 ถึง 08/05/2567 13 คน