ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. ครั้งที่ 2วันที่ท่ีดำเนินการ 09/05/2567 ถึง 09/05/2567 13 คน