ประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (รหัส 67)ประกาศเมื่อ 20/05/2567 12 คน