ตารางการทดสอบและประกาศรายชื่อการเข้าเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567ประกาศเมื่อ 23/05/2567 11 คน