สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (Basic Information Technology Test : BIT) และการทดสอบความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) สำหรับ นักศึกษาภาคปกติที

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดการทดสอบความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (Basic Information Technology Test : BIT) และการทดสอบความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) สำหรับ

นักศึกษาภาคปกติที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน

๒๕๖๗ ณ ห้อง E-learning ชั้น ๓ อาคารยุพราชวิทยมงคลประกาศเมื่อ 31/05/2567 9 คน