กิจกรรม ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและสำรวจปัญหาชุมชนด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม



วันที่ดำเนินการ 30/05/2567 ถึง 30/05/2567 15 คน