ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียน จันทร์ - ศุกร์) และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2567วันที่ดำเนินการ 07/06/2567 ถึง 07/06/2567 4 คน