กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางราชการและงานสารบรรณให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์วันที่ดำเนินการ 10/06/2567 ถึง 10/06/2567 3 คน