อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษานิติศาสตร์วันที่ดำเนินการ 11/06/2567 ถึง 11/06/2567 3 คน