จ้างเหมาจัดงานเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสินค้า Soft Power จำนวน 1 งานประกาศเมื่อ 16/02/2567 34 คน